تعبیر خواب پیشنهادی

سیمرغ

دیدن سیمرغ ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد . اگر سیمرغ ماده بیند ، دلیل بر زنی صاحب جاه باشد . اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و […]

کفاش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کفاش در خواب ، نشانة آن است که موقعیتهای زندگی شما نشان می دهند که برای پیش رفتن ، هنگام مساعدی نیست . ۲ـ […]

احمق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست . یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای […]

قدم زدن

لوک اویتنهاو می گوید : کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments