تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره الرحمن

تعبیر خواب سوره الرحمن محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره رحمن می خواند ، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت نیک و […]

تعبیر خواب دست خط
تعبیر خواب دست خط

تعبیر خواب دست خط از کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب دست خط در خواب سمبلی از موافقت است یا به تعبیری دیگر آنچه اراده شما استوار است. اثراتی را […]

تعبیر خواب گرفتن زن دوم
تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم توسط شوهر ممکن است نسبتی با شوهر صاحب خواب نداشته باشد و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری […]

تشنگی

محمدبن سیرین گوید : سیرابی در خواب ، بهتر از تشنگی است . اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت ، دلیل که رنجی و زحمتی بدو […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x