وانت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
وانت ، زندگی شخصی و خصوصی شماست . اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد . اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل . اگر هنگام راندن وانت ، چراغ ها روشن و افق روشن بود ، آینده شما روشن است و اگر جز این بود ، آینده خوب نیست . اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد ، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید .
محمدبن سیرین گوید :
اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گردونه بر هشت وجه است .
اول : عزو جاه ( عزت و آبرو ) .
دوم : ولایت وفرمانروایی .
سوم : مرتبه ومنزلت .
چهارم : بزرگی .
پنجم : هیبت .
ششم : خرمی ( شادمانی و سرور ) .
هفتم : رفعت .
هشتم : آسانی کارها .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بال زدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی درحق شما میشود . پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید . پرندگان روی […]

الماس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید . ۲ـ اگر […]

قابلمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته می شود و گاه نیز […]

کلیسا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد ، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments