وان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می توانید در آن آرام بگیرید . اگر در خواب ببینید وان چینی باشکوهی دارید ، زنی بلند همت و با شخصیت نصیب شما می شود . چنانچه ازدواج کرده باشید ، از زنی با این خصوصیات می توانید بهره مند شوید . اگر وان حلبی و قراضه بود زنی بد دهن و هتاک و بی شخصیت و قدر ناشناس و تربیت ناپذیر خواهید گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشید ، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که خدا عاقبتتان را بخیر کند .
لوک اویتنهاو می گوید :
وان حمام : کامیابی
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب وان پر از آب ببینید ، به این معنا است که با خانواده‌ی خود روزهای خوشی را می‌گذرانید . اگر در خواب وانی خالی ببینید ، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد . مشاهده‌ی وان شکسته در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام می‌کنید ، به این معنا است که باید منتظر یک اتفاق خوشایند باشید .

تعبیر خواب پیشنهادی

بند لباس

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بند لباس در خواب ، بیانگر داشتن روابط دوستانه است . اگر خواب ببینید که بند لباس می‌خرید ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است […]

گازری

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود ، دلیل که از معصیت توبه کند و توفیق طاعت یابد . زیرا چون به تاویل غم […]

زنبیل

محمدبن سیرین گوید : زنبیل در خواب ، زن است یا کنیزک . اگر بیند که زنبیلی داشت ، دلیل که وی از خادمی حاصل شود و بعضی از معبران […]

دیوار

محمدبن سیرین گوید : دیوار در خواب ، حال بیننده خواب است در دنیا . اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments