وجد

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .
اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانة آن است که به غم و نومیدی دچار می شوید .
اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعی احساس وجد و شعف می‌کنید ، به این معنا است که روزهای خوشی را سپری خواهید کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

وادی

علت جذام بود . اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود ، دلیل مال است . اگر وادی اندک است ، دلیل که او را کاری […]

پر

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی […]

چایخانه

۱ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، […]

ناطق

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که سخنور ماهری هستید ، به این معنا است که اخبار خوبی به گوشتان می‌رسد . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments