وجد

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .
اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانة آن است که به غم و نومیدی دچار می شوید .
اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعی احساس وجد و شعف می‌کنید ، به این معنا است که روزهای خوشی را سپری خواهید کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

موم

دیدن موم سفید درخواب ، دلیل مال ونعمت است و موم زرد ، دلیل بیماری است . اگر موم از وی ضایع شد ، دلیل نقصان مال است و دیدن […]

میکائیل

ابن سیرین گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به […]

نجار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می دهد و می گیرد . او این توصیف را از […]

سوره فاتحه الکتاب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند ، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود .

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments