تعبیر خواب پیشنهادی

جسد سوخته

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند . ۲ـ اگر در […]

تلکس و تلگرام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است . اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از […]

بلغور

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که بلغور می‌خوردید ، نشانه‌ی آن است که به مادیات توجه زیادی دارید . به این مطلب رای دهید

سلول

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در سلولی زندانی هستید ، نشانة آن است که مداخلة مردم حسود منجر به شکست شما در کاری پر منفعت خواهد شد . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments