پارچهء مخمل

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .
۲- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .
۳ـ دیدن پارچة مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانة آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

پیانو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود . […]

سرا

حضرت دانیال گوید : اگر بیند در سرای بیگانه شد و هیچکس را نشناخت و در آنجا مردگان دید ، دلیل که آن سرای آخرت بود و وقت اجل وی […]

تعبیر خواب زنبور
تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور ابن سیرین تعبیر خواب زنبو مردی سفله و دون همت است . اگر بیند زنبور او را بگزید ، دلیل که او را از مردی دون، رنج […]

واکسن

آنلی بیتون می‌گوید : واکسن زدن در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید . اگر خواب ببینید کسی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments