پاس داشتن

محمد بن سیرین گوید :
پاس داشتن در خواب بر دو وجه است : اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت ، دلیل است بر منفعت دو جهانی . اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد ، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد . اگر بازرگان این خواب را بیند ، در تجارت سود بسیار کند . اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت ، دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند . و پاسبان درخواب دیدن ، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کارها دارد و مردم دراهتمام او باشند .

تعبیر خواب پیشنهادی

تجملات

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگی می‌کنید ، به این معنا است که در امور مالی دچار ضرر می‌شوید . آنلی بیتون می‌گوید : […]

چانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و […]

سماق

ابراهیم کرمانی گوید : خوردن سماق درخواب ، دلیل بر جنگ و لجاج و خصومت کند . اگر دید که سماق میخورد ، دلیل است او را با کسی گفتگو […]

آهنگ و رقص

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید . ۲ـ اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments