پاشنه

محمدبن سیرین گوید :
پاشنه پا درخواب ، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند . اگر بیند که پاشنه پای او بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود . اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد ، همین تاویل دارد ، اما ندامتش از آن کمتر باشد .
جابر مغربی گوید :
اگر کسی بیند که پاشنه پای خود می برید و بخورد سباع و درنده می داد ، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد . اگر بیند که پاشنه پای او بیفتاد ، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاده گردد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می شوید . شکسته بودن پاشنه پا نیز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید که ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید . پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است . چنانچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی ، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر ، چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند . اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب خوبی است و به شما نوید می دهد که در کارهایتان مسلط می شوید و با قدرت عمل می کنید . اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده ، چنانچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می رود . اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می زنند .
اچ میلر می‌گوید :
دیدن پاشنه‌ی پا در خواب ، بیانگر ضرر و زیان مالی است . اگر در خواب ببینید که پاشنه‌ی پایتان زخمی شده ، به این معنا است که عده‌ای قصد سوء استفاده از شما را دارند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

وصیت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید ، به این معنا است که دست به کارهای مهمی می‌زنید . اگر در خواب مشاهده […]

تعبیر خواب شراب
تعبیر خواب شراب

 تعبیر خواب شراب از منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب شراب دو حالت دارد . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال […]

چسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم […]

ظلمات

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که در ظلمات بود ، ناگاه به روشنی آمد ، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود . ابراهیم کرمانی گوید […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments