پاک نویس

آنلی بیتون می‌گوید :
پاک نویس نوشته‌ای در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‌ی مطلوبی به دست نمی‌آورید . اگر دختری در خواب مشغول پاک نویس نامه‌ای باشد ، یعنی بر سر موضوعی با نامزدش دچار اختلاف می‌شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خودکار
تعبیر خواب خودکار

اگر کسی در خواب دید که قلم و خودکار دارد، علاقه به آموزش دارد و با تدبیر و عقل کارهای خوب و بزرگی را به انجام می رساند. اگر با […]

صنوبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند . ابن سیرین نوشته مردی است […]

کوچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم باسئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را به خود مشغول […]

فرعون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مقام نمود ، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments