تعبیر خواب پیشنهادی

آزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانة آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی شما […]

مقنعه

دیدن مقنعه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است . اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد ، دلیل ک از شوهر جدا […]

پل صراط

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند دیدن پل صراط هوسلطان بود

عالم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود ، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی . اگر عالم بود ، علم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments