پا

حضرت دانیال گوید :
اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد . اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند ، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد . و معبران گویند : اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند ، دلیل که به سفر شود . اگردید پای او آهنین یا مسین است ، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی ماند . اگر دید که پایش آبگینه است ، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند ، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نیود . اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود ، دلیل است بر سستی و ضعف حال او ، به آن چه طلب کند از خیر و شر .
محمدبن سیرین گوید :
اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او . اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود ، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد . اگر بیند پایش نبود و به چوب را می رفت ، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد . اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است ، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود . اگر دید پای او آهنین است ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین ، همین دلیل کند . اگر بیند پای او در بند بود ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر بیند پای او به ستونی بسته است ، این تاویل بهتر است . اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است ، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود ، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است . اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید ، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند ، یا کسی سخنی بدو گوید ، که از آن رنجور گردد . اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید ، دلیل است بر غایت طلب آن کار که می جوید .
ابراهیم کرمانی گوید :
هر دو پای به تاویل ، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند . اگر بیند پای بسیار داشت ، دلیل که به سفر شود . اگر درویش است ، توانگر شود و دیدن پیش پای خود ، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که قوت و مالش زیاد شود . اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و جاه او افزون شود . اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند ، وی را چیزی حرام حاصل شود . اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پای در خواب بر هفت وجه است .
اول : عیش وعشرت ،
دوم : عمر ،
سوم : سعی وتلاش کردن ،
چهارم : طلب مال ،
پنجم : قوت ونیرومندی ،
ششم : سفر ،
هفتم : زن .
لوک اویتنهاو می گوید :
پا : سلامتی و نیکبختی
کوچک : تنگدستی
مجروح : غم و غصه
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن ، است .
۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانة آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .
۳ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانة آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
۴ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
۵ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانوادة خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید . اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید . شکستن پا در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .
مؤلف گوید :
دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد

تعبیر خواب پیشنهادی

تلمبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است که با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید . ۲ـ دیدن تلمبه خراب […]

تعبیر خواب آدرس
تعبیر خواب آدرس

لوک اویتنهاو می گوید : آدرس رابا صدای بلند خواندن : تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید بدنبال یک […]

زردیها

محمدبن سیرین گوید : جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه ها و خوردنی ها و میوه ها . اگر بیند جامه زرد پوشیده […]

ارز

آنلی بیتون می‌گوید : ارز در خواب ، نشان پنهان کردن چیزی می‌باشد . کار کردن با ارز نشانه‌ی پیشرفت در کارها می‌باشد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x