پتک

به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک ، دلیل کند بر مهتری . اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد ، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد . اگر بیند که پتک او ضایع شد ، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد ، دلیل که در میان مهتری بزرگ ، سخن چینی کند و دشمنی افکند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گرده

حضرت دانیال گوید : گرده درخواب ، دلیل بر مال نهانی بود که بیابد و هزینه کند . اگر گرده پخته است ، دلیل که مال نهان کرده بازجوید . […]

خطر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست […]

شلوار بند

دیدن شلواربند ، دلیل بر عورت مرد کند . اگر بیند که شلواربندی خوب داشت ، دلیل که قضیب او سخت و محکم گردد . اگر کهنه بیند تاویلش به […]

میز مطالعه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینید ، نشانة آن است که حوادث نامطلوبی در مقابل شما قد علم می کند . ۲ـ اگر در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments