پدر خوانده

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید ، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت .
۲ . دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید ، به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

چوب زیر بغل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد . ۲ـ اگر خواب […]

زیورالات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانة آن است که به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابید ۲ـ اگر در خواب […]

کشتزار

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشتزار در خواب چون معروف بود ، دلیل بر فرزند است . اگر دید کشتزاری درود ، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند . […]

تعبیر خواب زندان
تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان ابن سیرین اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود ، دلیل بر هلاک است ، زیرا که زندان مجهول گور است . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments