تعبیر خواب پیشنهادی

کمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او […]

سوره الحجرات

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره حجرات می خواند ، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت ننماید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید سوره حجرات […]

تعبیر خواب قیامت
تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت ابن سیرین اگر بیند قیامت برخاسته بود ، دلیل که در آن دیار ، حق تعالی عدل بگستراند . اگر مردم آن دیار ظالم باشند ، دلیل […]

کنیزک

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن کنیزک در خواب مال است . اگر کنیزک بخرید ، دلیل که مال یابد . اگر دید بفروخت ، دلیل بر نقصان مال است . […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x