تعبیر خواب پیشنهادی

زنجبیل

محمدبن سیرین گوید : زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند : خوردن زنجبیل […]

سلاح

بدان که سلاح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی و دولت کند . محمدبن سیرین گوید : اگر دید سلاح پوشیده داشت و در […]

مقنعه

دیدن مقنعه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است . اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد ، دلیل ک از شوهر جدا […]

تعبیر خواب سکه
تعبیر خواب سکه

تعبیر خواب سکه منوچهر مطیعی امرزه دیدن سکه در خواب اشاره به خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی دارد. اگر در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments