تعبیر خواب پیشنهادی

ترب

ابراهیم کرمانی گوید : ترب به خواب دیدن غم و اندوه است . خاصه که خورند و اگر بیند میخورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو […]

لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز […]

چشم بستن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانة آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانی او […]

حوض ماهی

۱ـ دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانة آن است که در اثر عیاشی به بیماری مبتلا خواهید شد . ۲ـ دیدن حوض ماهی با آبی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments