تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الفرقان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره فرقان میخواند ، دلیل که راستی خلق را از باطل جدا کند . ابراهیم کرمانی گوید : با خلق منصف و دادگر شود […]

سنگر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سنگری می سازید ، نشانة آن است که از طرحهای شریرانة دشمنان خواهید گریخت . ۲ـ اگر خواب ببینید به جستجوی سنگری […]

تازیانه

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است ، دلیل که کارش بر مراد و نظام است . اگر دید تازیانه او مخروط نکرده است ، […]

مردار

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن مردار رشوت بود

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments