تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر  شخص ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره به دست او آمد ،یعنی حاجت روا خواهد شد. اگر ببیند پرید ، دلیل که بعضی ازثروت او برود.

تعبیر خواب پرنده منوچهر مطیعی تهرانی:

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ ، جغد ، خفاش ، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و تغییراتی در زنگی شما به وجود می آورد.

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد . اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید.

تعبیر خواب کشتن پرنده

دیدن خواب کشتن پرنده خوب نیست.. این تعبیر کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلایی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید . گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

تعبیر خواب پرنده لوک اویتنهاو

پرنده : ملاقاتی خوشایند
پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تخم پرندگان : ارث
پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان
نشسته : سوگ
دردست داشتن : شانس بزرگ
دانه دادن به آنها : داشتن یک همراه شادمان
پرندگان آبی –دریایی- : غم
پرندگان گذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شد
پرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابل

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گل

 

تعبیر خواب پرنده لیلا برایت

دیدن پرندگان در خواب ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است . اگر پرنده‌ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته ، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب پرنده آنلی بیتون

۱ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانه خوشبختی است .
۲ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .
۳ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ،نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است .
۴ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تاسف خواهید خورد .
۵ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ،نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .
۶ـ گرفتن پرندگان در خواب ،نشانه رسیدن به خواسته هاست .
۷ـ اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ،نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.

 

تعبیر خواب خواندن پرندگان

تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

 

 

تعبیر خواب مردن پرنده

ار نگاه  یونگ پروفسور سوییسی دیدن پرنده‌ مرده در خواب به این معنی است که در آینده‌ای نزدیک ممکن است نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را در زندگی روزمره‌تان تجربه کنید.
خواب دیدن پرنده مرده یا پرنده ای که دارد جان می دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می گذرد.

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خورشت
تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا […]

گرداب

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است . اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

تعبیر خواب گاو
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو حضرت دانیال اگر دید بر گاو نشسته است ، دلیل عمل است از قبل پادشاه ، اگر ملک او بود . اگر دید گاوی نر درخانه او […]

برانکار

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی برانکار در خواب ، بیانگر بروز مشکلات است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x