تعبیر خواب پرواز کردن7

تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت دانیال

اگر بیدیدن اینکه مثل مرغ  از جایی به جای دیگر می پرید، سفرمی روید و بلندی و منزلت یابد . اگر بیند مستقیم به آسمان می روید، به شما ضرر می رسد. اگر بینید طوری در هوا پرواز کردید که به آسمان رسیدید و در آسمان ناپدید شدید و به زمین باز نگشتید ،تعبیرش این است که به زودی از دنیا می روید.

تعبیر خواب پرواز ابن سیرین

اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد ، دلیل که از سفر زود بازآید ، بامنفعت بسیار ، خاصه چون بیند که پرها دارد . اگر بیند بی پر همی پرید ، دلیل که ازحال خود بگردد . اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید ، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.

 

تعبیر خواب پرواز ابراهیم کرمانی

اگر دید به آسمان بپرید ، دلیل که حج کند . اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید ، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند . اگر بیند پرها داشت ، لیکن به خلاف پر مرغان ، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد . اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود ، دلیل که سفر نماید.

 

تعبیر خواب پرواز امام جعفر صادق

پریدن در خواب بر پنج وجه است

اول : سفر
دوم : حج
سوم : بزرگی
چهارم : تغییر حال
پنجم : بیماری و مرگ

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب پدر

تعبیر خواب پرواز منوچهر مطیعی تهرانی

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید . این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند.

پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن . اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است.

اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید . پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید.

مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد . مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

درخواب پرواز کردن

 

تعبیر خواب پرواز لوک اویتنهاو

پرواز کردن: در آسمان ها : تجربیاتی شیرین
داشتن بال : خوشبختی

 

تعبیر خواب پرواز لیلا برایت می‌گوید:

دیدن بال و پر داشتن و پرواز کردن ، اشاره به دردسر دارد . پرواز کردن با هواپیما در خواب ، بیانگر نا امیدی است . پرواز با بالن در خواب ، نشانه‌ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید . اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید ، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب پرواز از نظر آنلی بیتون

ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید . نشانة آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید .
ـ اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید ، نشانة آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .
ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید ، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .
ـ اگر خواب ببینید بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید ، علامت آن است که در محیط های خالی از امید با بدبختی زندگی خواهید کرد .
ـ دیدن اینکه حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید ، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .
ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید ، علامت آن است که بیهوده نگران هستید ، زیرا در کارها به توفیق می رسید.

– دیدن اینکه از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .
– اگر ببینید با بالهایی سیاه پرواز می کنید ، نشانة نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط کنید ، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید.

– اگر مردی  ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند ،به این معنی  است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد ، علامت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه کند . در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد .
– اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند ، و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با آنها مخالفت می کند . شاید مدتی بیمار شود.
– اگر دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود ،بیانگر آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت یاسمن

محمدبن سیرین گوید : درخت یاسمن ، زنی بود توانگر و بد . اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام . به این مطلب رای دهید

فاستونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است . این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و […]

نوحه کردن

خالد اصفهانی : دیدن نوحه کردن ، دلیل است که خلق آن جا متفرق شوند . اگر بیند والی آن شهر بمرد و بر وی نوحه کردند ، دلیل که […]

رفیق

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است که همان فردی که ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments