پشته

محمد بن سیرین گوید :
اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی بزرگوار ، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی به قدر فراخی آن زمین بود که پیرامون کوه است . اگر بیند بر سر آن پشته ایستاده بود ، دلیل است که به نزدیک مردی بزرگ شود و از وی مال و حرمت یابد . اگر بیند آن پشته ملک و موضع او است ، دلیل که مردی بزرگ او را قهر کند و نعمت و مال او بستاند و به جای او مقیم شود . اگر بیند بعضی از آن پشته ملک اوست ، دلیل که به قدر آن ، نعمت و مردی بزرگوار بی حرمت گردد و مضرت بیند . اگر بیند بر آن پشته به دشواری و زحمت بالا همی رفت ، دلیل که غم و اندوه بدو رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
پشته دیدن درخواب بر چهار وجه است .
اول : بلندی و والائی .
دوم : مال .
سوم : قوت ونیرو .
چهارم : تنومندی .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

راه

محمدبن سیرین گوید : راه به خواب دیدن ، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا . اگر بیند بر شاهراه می رفت ، دلیل […]

غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به […]

چاقچور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چاقچور نیز از انواع پوشاک زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست . چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب […]

مهندس

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است که سفری خسته کننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments