تعبیر خواب پیشنهادی

حباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی . اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را […]

بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن بارهای زیاد در خواب ، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است . بارکشیدن سود […]

قماش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست . قماش پارچه نخی است ولی اگر در خواب پارچه […]

غار

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد ، دلیل که از دنیا برود . اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x