پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید . این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است . اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است . اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست . اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید . اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد . اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد . اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند . اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد . عکس این هم صادق است . روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چاقو تیز کن

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالا به سفری پر […]

روغن جوز

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن روغن جوز روزی حلال باشد به این مطلب رای دهید

گوژپشت

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شکستهای غیرقابل پیش بینی است . به این مطلب رای دهید

گنج

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنج یافت ، دلیل است بیمار شود . اگر بیند گنج ناپدید شد ، تاویلش به خلاف این است . جابرمغربی گوید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments