پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید . این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است . اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است . اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست . اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید . اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد . اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد . اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند . اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد . عکس این هم صادق است . روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

تعبیر خواب پیشنهادی

جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی […]

تگرگ

محمدبن سیرین گوید : تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است ، مگر اندک بود . اگر به وقت خود بود ، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت […]

تریاک

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که تریاک از بهر بیماری خورد ، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود . اگر به خلاف این […]

حصبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتی خود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments