پنکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل ، مزاحمت است . چنانچه در خواب ببینید هوا گرم است و شما پنکه ای دارید که باد خنک می زند موجبی برای خوشحالی و شادی به دست می آورید و در روزهای آینده مسرور خواهید شد ولی اگر دیدید هوا سرد است و پنکه شما کار می کند ، کسی برای شما دردسر و مزاحمت به وجود می آورد . خانم ایتانوس می گفت تمام چیزهایی که تمدن در اختیار نهاده اگر بجا و به موقع باشد در خواب خوب است و در غیر این صورت دردسر و زحمت و ناراحتی است که از آن جمله است پنکه . پنکه ای که خاموش باشد دلخوشی است و پنکه ای که نتوانید آن را به کار بیاندازید زحمت و ناراحتی است که پیش می آید و گویای تلاشی است که باید در روزهای آینده انجام دهید .

تعبیر خواب پیشنهادی

قاطر

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سوار قاطر […]

تعبیر خواب خورشت
تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا […]

سوره الانعام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره انعام می خواند ، سعادت دنیا و آخرت یابد . ابراهیم کرمانی گوید : چهارپایان بسیار ، او را حاصل شود . حضرت […]

تعبیر خواب سوسک بالدار
تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک منوچهر مطیعی تهرانی: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments