پول خرد

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما
۲ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .
۳ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .
۴ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .

تعبیر خواب پیشنهادی

ناامیدی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزی ناامید شده‌اید ، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتاری خواهید شد . اگر در خواب شخصی […]

تعبیر خواب تار عنکبوت

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن تار عنکبوت در خواب ، نشانة آن است که معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت . تعبیر خواب تار عنکبوت […]

خودکشی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد . ۲ـ اگر خواب […]

چروک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments