تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب پول خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است . در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است .

تعبیر خواب پول خرد

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند.

چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید . چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

 

تعبیر خواب پول

لیلا برایت  تعبیر خواب پول می‌گوید:

دیدن پول در خواب ، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید . دیدن پول خارجی در خواب ، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید . گم کردن پول در خواب ، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است . اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده ، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گردو

آنلی بیتون در تعبیر خواب پول می‌گوید:

۱ـ اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .
۴ـ اگر در خواب پول گم کنید ، نشانة آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد .
۵ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .
۶ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است که در آستانة وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .
۷ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .
۸ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .
۹ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .
۱۰ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانة آن است که در اثر مداخلة یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید.

تعبیر خواب پول ازنظر ابن سیرین

تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد. تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

تعبیر خواب پول کم هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یعنی حرف خوب و خوش می شنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، به ویژه اگر درهم سفید باشد.

تعبیر خواب پول ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یعنی سخن خوب و نیکو می شنوی.

تعبیر خواب پول دزدیدن

دیدن پول دزدی در خواب به این مفهوم است که شما با خطرات خاصی در زندگی روبه‌رو می‌شوید. این خطرات منتظر هستند تا شما را به دام اندازند. بعلاوه این خطرات ممکن است از سمت اطرافیان یا بطور کلی زندگی تان به شما برسند. بهتر است در این دوره از زندگی خود بیش از حد احتیاط کنید و از قرار دادن خودتان در معرض هر موقعیت خطرناکی بپرهیزید. علاوه بر این، این دوره از زندگی می‌تواند درس بزرگی برای شما به همراه داشته باشد. پس از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چوب دستی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است . به این مطلب رای دهید

ماهیگیر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید […]

پشت بام

هانس کورت می‌گوید : دیدن پشت بام در خواب ، بیانگر رسیدن به خوشبختی است . سقوط از پشت بام در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که دچار مشکلی می‌شوید […]

تعبیر خواب چشمک زدن
تعبیر خواب چشمک زدن

تعبیر خواب چشمک زدن لوک اویتنهاو تعبیر خواب چشمک زدن :  به دست آوردن سود بسیار ۳٫۳/۵ – (۶ امتیاز)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments