پونز

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن پونز در خواب ، نشان‌دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید . اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد ، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا می‌کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند ، یعنی دست به کارهای ناشایست می‌زند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بادوزیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند که باد سخت همی جست ، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود . اگر بیند که باد چنان […]

تهیدست

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید ، فقیر شده‌اید ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است . مشاهده‌ی افراد فقیر و تهیدست در خواب ، به این معنا […]

تعبیر خواب پرواز کردن7
تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت دانیال اگر بیدیدن اینکه مثل مرغ  از جایی به جای دیگر می پرید، سفرمی روید و بلندی و منزلت یابد . اگر بیند مستقیم به […]

تعبیر خواب آبپاش
تعبیر خواب آبپاش

خواب دیدن در مورد آب پاش یا شبیه آن به تعبیر معبران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد. لیلا برایت معبر غربی معتقد است دیدن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments