پیاله

محمدبن سیرین گوید :
پیاله در خواب کنیزک است ، که با وی عشرت و طرب کند . اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد ، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد . اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت ، دلیل که فرزند وی بمیرد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
پیاله در خواب بر دو وجه است .
اول : کنیزک .
دوم : خادم .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم . پیاله کوچک سهم کم و پیاله بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما می افتد . چنانچه در خواب ببینید که پیاله ای در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید . اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبید و اگر کاسب باشید سود می خواهید . پیاله نماینده سهمی است که به شما می دهند . پیاله پر توفیق است . پیاله خالی بی نصیبی است . پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است . پیاله آهنی استحکام است . پیاله چینی ظرافت است . پیاله شیشه ای شکنندگی و بی اعتباری در کارهاست . پیاله ملامین و پلاستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب پیاله‌ی عشاء ربانی را دیدید ، یعنی موضوعی شما را بسیار ناراحت می‌کند و اگر در خواب پیاله‌ی عشاء ربانی را شکسته دیدید ، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافی را ندارید .

تعبیر خواب پیشنهادی

گرمابه

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، […]

جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی […]

پیغام رساندن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید […]

اخلاق

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب ، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد . اگر در خواب فرد بی‌ادب و بداخلاقی را دیدید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x