پیغام رساندن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد .
۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .

تعبیر خواب پیشنهادی

پرتگاه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر لبة پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است که مصیبت و بدبختی شما را تهدید می کند . ۲ـ سقوط کردن […]

جگر

محمدبن سیرین گوید : جگر در خواب ، مال پنهان بود . اگر بیند جگر مردم است ، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید . اگر بیند […]

تعبیر خواب سوره الرحمن

تعبیر خواب سوره الرحمن محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره رحمن می خواند ، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت نیک و […]

آب خنک

لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک : خوشبختی

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments