پیه خوردن

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی به خواب دید پیه خورد ، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد . اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد ، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید . اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است ، دلیل که مال حلال یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد .
اول : نعمت و فراوانی .
دوم : مال و منفعت .
سوم : گشایش کارهای بسته .

تعبیر خواب پیشنهادی

طبق

محمدبن سیرین گوید : دیدن طبق درخواب ، دلیل بر خادمی است که به وقت کار سازد . اگر بیند که طبقی بزرگ داشت ، دلیل که خادمی نیکو پیدا […]

تعبیر خواب آسیابان
تعبیر خواب آسیابان

آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد ، تا اهل آن خانه بدان زندگی […]

صلوات فرستادن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد ، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است […]

گوگرد

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب ، دلیل غم و اندوه است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که شوخی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments