تعبیر خواب پیشنهادی

مخترع

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است که به زودی دست به کاری استثنائی خواهید زد که موجب شهرت و افتخار شما می گردد . […]

غلاف

اگر در خواب بیند که شمشیر از غلاف بیرون کشید ، دلیل است که زنش پسری آورد و دیدن غلاف کارد همین ، دلیل است .

زبان

بدان که زبان ، زبان خداوندش بود و مدیر کارها که دردل او بود از اصلاح و فساد . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که زبانش بریده و ناقص […]

خاکسپاری

لوک اویتنهاو می گوید : خاکسپاری خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت خاکسپاری یک بیگانه : ارث مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x