چانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به شما وارد می آید . چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید بر عزت و حرمت شما افزوده می شود . اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می بینید . اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است . اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می گیرید و سر زبان ها می افتید و پشت سرتان حرف می زنند . اگر در خواب دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است در این صورت بیکار و بی عزت می شوید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

شکنبه

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال کند . اگر شکنبه پر از سرگین است ، دلیل بر مال حرام کند . اگر […]

شاه سفرم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود ، دلیل است بر عز و جاه . اگر شاه سفرم زرد بیند ، دلیل بیماری بود […]

مشرک

اگر مشرک مسلمان شد ، دلیل که در مسلمانی بمیرد . اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد ، دلیل که مسلمان شود ونعمتش زیاده شود […]

سوره ق

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره ق می خواند ، دلیل است به طاعات و عبادات مشغول گردد . تعبیر خواب سوره ملک حضرت امام جعفر صادق فرماید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments