چتر آفتابی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانة کسب لذتهای نامشروع است .
۲ـ اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، علامت آن است که به سرگرمیهایی پرچ و بیهوده خود را مشغول می کند .
۳ـ اگر خواب ببینید دختران جوان چتر آفتابی به دست دارند ، نشانة آن است که به سعادت و شوقی وافر خواهید رسید .
۴ـ دیدن چتر آفتابی شکسته در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

رنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رنده دو نوع داریم . یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری . رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف گر که […]

تکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد . اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب […]

درخت سنجد

دلیل کند بر مردی سبک روح ، محتشم و لطیف سخن و مردم نواز . به این مطلب رای دهید

پست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید . انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments