تعبیر خواب پیشنهادی

زین

محمدبن سیرین گوید : زین درخواب دیدن ، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود ، اما چون بر پشت چهارپائی باشد ، حکم نیک و بد آن بر راکب […]

سوره التکاثر

تعبیر خواب سوره تکاثر اگر بیند سوره تکاثر می خواند ، دلیل که زیارت گروه صالحان کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : او را از تجارت ، خیر […]

رفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود ، دلیل که بیچاره و فرومایه شود . اگربیند […]

سوره المنافقون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره منافقون می خواند ، دلیل کند که پنهان منافقی کند . ابراهیم کرمانی گوید : در دل هوای منافقون دارد . تعبیر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments