تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره الجاثیه

تعبیر خواب سوره الجاثیه محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره جاثیه را می خواند ، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز گردد . ابراهیم کرمانی […]

مزدوران

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود ، دلیل […]

گوزن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوزن در خواب ، […]

تعبیر خواب برادر
تعبیر خواب برادر

تعبیر خواب برادر لوک اویتنهاو  برادر : سود و فایده برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن تعبیر خواب برادر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x