چغاله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود . چغاله در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است . اگر ترش باشد غم و اندوه و کدورت خاطر می آورد . اگر نرم باشد آسان به دست می آید . اگر شیرین باشد خوشحال می کند و اگر تلخ باشد بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد . اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی می کنید و ظلم روا می دارید . اگر در خواب ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند . اگر چغاله داشته باشید و نه اینکه از جایی آورده باشید بدی و شر و فساد در نهاد خودتان است . اگر چغاله را نخواستید و خوشتان نیامد و دور ریختید راه رفته را باز می گردید و از بدی اعراض می کنید . اگر چغاله را شما به کسی دادید این شما هستید که دیگری را به انجام کار خلاف وا می دارید . چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام است .

تعبیر خواب پیشنهادی

باقلا

محمد بن سیرین گوید : دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم […]

جیب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است . چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید […]

فزون شدن

محمدبن سیرین گوید : دیدن فزون شدن درخواب ، فزونی که خیر و صلاح بود ، به تاویل نیک بود و فزونی که شر و فساد بود بد است . […]

عاج

محمدبن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه . اگر در خواب بیند که عاج داشت ، دلیل است از پادشاه منفعت بیند . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments