چلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی ندارد و بی گناه پایش در معرکه کشیده شده است . چلوار هر چه سفید تر باشد بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیشتر است و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد دامنه غم و اندوه وسیع تر .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نقاشی کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد . ابراهیم کرمانی گوید : سوداگری و صورتگری در خواب ، […]

اشاره

هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی […]

نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است ، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند ، اگر از گوشت لاغر بیند ، دلیل زیان است . به […]

عروس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است که بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments