چلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی ندارد و بی گناه پایش در معرکه کشیده شده است . چلوار هر چه سفید تر باشد بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیشتر است و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد دامنه غم و اندوه وسیع تر .

تعبیر خواب پیشنهادی

استاد دانشگاه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن استاد دانشگاه در خواب ، معنایش آن است که به خاطر بی‌دقتی و بدشناسی دچار خطر می‌شوید .

کباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود . […]

نارنج

حضرت دانیال گوید : اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است ، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو بود . […]

دندان پزشک

لوک اویتنهاو می گوید : دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments