چمنزار

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است که در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید با خانوادة خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید ، نشانة آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاری خشکیده در خواب ، علامت جدایی و اختلافات است .
۴ـ اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می خزند ، نشانة آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می سازد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تکنسین آزمایشگاه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تکنسین آزمایشگاه در خواب ، نشانه‌ی آن است کاری را که در پیش گرفته‌اید با موفقیت به پایان می‌رسانید .

کاکائو

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کاکائو در خواب ، نشانة وقت گذرانی با دوستانی ناپسند و سرگرمی و پر کردن اوقات زندگی است .

حوض

محمدبن سیرین گوید : اصل حوض در خواب علم ودانش است . اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست ، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز […]

جراح

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانة آن است که از طرف دشمنانی که تقریبا همکار هستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments