چمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن زمین چمن مسابقات اسب دوانی در خواب ، علامت آن است که به آسودگی و ثروت دست خواهید یافت .
۲ـ دیدن چمنزاری سبز در خواب ، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آهن ربا
تعبیر خواب آهن ربا

تعبیر خواب آهن ربا لوک اویتنهاو دیدن : دوستانی جدید خواهی داشت پیدا کردن : عاشق خواهید شد تعبیر خواب آهن ربا لیلا برایت دیدن آهن‌ربا در خواب ، بدین […]

صندل

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل […]

ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است . ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد […]

پیغام رساندن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments