چهره

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .
۲ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است .
۳ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .
۴ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است که شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .
۵ـ دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است که بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .
۶ـ دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است .
۷ـ اگر در خواب به چهرة خود در آینه نگاه کنید ، علامت آن است که در عملی کردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

حربه

حضرت صادق علیه السلام می فرماید : ۱ . عجب و خودبینی . ۲ . حکومت و ولایت . ۳ . عمر طولانی . ۴ . پیروزی . ۵ . […]

چرغ

محمدبن سیرین گوید : چرغ درخواب ، پادشاه است . اگر چرغ وحشی بیند ، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد . اگر بیند چرغ را […]

طلق

اگر درخواب بیند که طلق بسیار داشت ، دلیل که به حیله از سفر مال حاصل کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند طلق خورد ، دلیل که مال به […]

روده

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments