تعبیر خواب پیشنهادی

مثقبه

محمدبن سیرین گوید : اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد ، دلیل که به حیله از مردم چیزی ستاند .

مدال

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است که با تلاش و پشتکار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد . ۲ـ گم […]

دیدن سیب در خواب
تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب از ابن سیرین چون سیب به خواب سبز و سرخ بود ، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود ، منفعت از بازرگان بود و چون […]

سوره القصص

اگر کسی بیند که سوره قصص می خواند ، دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق تعالی مشغول شود . ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته در راه […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments