تعبیر خواب پیشنهادی

نخل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرما ، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید ، شیرین و مطبوع است . دیدن نخل در خواب به شرط این که […]

تعبیر خواب دوش گرفتن
تعبیر خواب دوش گرفتن

تعبیر خواب دوش گرفتن ابن سیرین دوش خواب دیدن ، دلیل آهستگی مرد و جمال و زینت او بود اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند ، تاویلش به خلاف […]

رطوبت

لوک اویتنهاو می گوید : رطوبت : بیماری

بوکس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : در یک مسابقه بوکس شرکت می کنید : یک خبر شما را بسیار متعجب خواهد کرد . شما مسابقه بوکس ترتیب می دهید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments