تعبیر خواب پیشنهادی

دانه ها

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که از دانه های چیزی بر زمین ریخته بود ، آن چیزها را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه ها که بیند […]

غم باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می […]

تمبر پستی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است . ۲ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است […]

گلاب

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلاب درخواب ، دلیل تندرستی بود آن که مردم او را ثنا گویند . اگر بیند که گلاب بر کسی ریخت ، دلیل تندرستی ان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x