تعبیر خواب پیشنهادی

زغن

بدانکه زغن درخواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است . دلیل که از پادشاه مال و […]

کشتزار

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشتزار در خواب چون معروف بود ، دلیل بر فرزند است . اگر دید کشتزاری درود ، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند . […]

اسپندان

ابراهیم کرمانی گوید : اگر اسپندان دید ، دلیل غم بود . اگر بیند اسپندان همی خورد ، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد . […]

تعبیر خواب شامپو
تعبیر خواب شامپو

شامپو و صابون در خواب نشانه تبرئه شدن است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با شامپو ن ویا لبای خود را می شوید برائت حاصل می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments