کابل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست . اگر در خواب ببینید که خودتان کابل کشی می کنید امنیت به وجود می آورید و تسکین خیال و آرامش قلب می یابید . اگر از خانه خویش به بیرون کابل می کشید آرامش و سکون و امنیت را به دیگران نیز می دهید و اگر از بیرون به خانه خویش کابل کشی می کنید تعبیر همان است که در آغاز نوشتم . اگر دیدید عده ای مشغول کشیدن کابل هستند امنیت عمومی به وجود می آید یا مژده ای به همه کسانی که در اطرافتان هستند می رسد که سبب خوشحالی می شود . اگر دیدید جایی که دیگران کابل کشی می کنند به شما تعلق دارد امنیت کلی حاصل می کنید و مجموع حوادثی که اتفاق می افتد به سود شما تمام می شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

خط کش

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن خط کش در خواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد .

جغجغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است . اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می […]

باد رها کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم […]

اخلاق

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب ، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد . اگر در خواب فرد بی‌ادب و بداخلاقی را دیدید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments