کاراگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی می کند و نسبت به اتهاماتی که به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده می شود . اما اگر در خواب احساس کنید بی گناه نیستید ، دلالت بر آن دارد که آبروی شما به خطر می افتد و دوستان به شما پشت می کنند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

احترام

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود . شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد […]

غایط

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غایط ، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال […]

توتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام […]

اراذل و اوباش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اراذل و اوباش در خواب : نشانگر آن است که به شما زیانی خواهد رسید .

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments