کاراگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی می کند و نسبت به اتهاماتی که به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده می شود . اما اگر در خواب احساس کنید بی گناه نیستید ، دلالت بر آن دارد که آبروی شما به خطر می افتد و دوستان به شما پشت می کنند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آستانه

ابراهیم کرمانی گوید : آستانه بالایین در خواب ، کدخدای خانه بود ، و آستانه زیرین ، کدبانوی خانه . و اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب […]

فقاع

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند فقاع می خورد ، دلیل که از خادمی راحت یابد . اگر بیند فقاع به کسی داد ، دلیل که مال خود […]

نقره
تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره ابن سیرین اگر کسی بیند که نقره از دکان می‌گرفت ، دلیل که از شهر خود زن خواهد . اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته ، […]

تلگراف

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب تلگرافی به دست شما برسد ، بیانگر شنیدن اخبار غیرمنتظره است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دریافت کردن تلگراف در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments