تعبیر خواب پیشنهادی

پست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید . انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت […]

عطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند . این دسته […]

کهربا

محمدبن سیرین گوید : دیدن کهربا در خواب ، دلیل بیماری است . اگر بیند کهربای بسیار داشت ، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید .

مادر شوهر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x