تعبیر خواب پیشنهادی

حقنه کردن

محمدبن سیرین گوید : حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی ، چنانکه از سخن آن بی خویشتن شود و بعضی معبران گویند : […]

یرقان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید ۲ـ اگر خواب […]

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می شوید که به سختی می […]

نشاط

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می کنید ، نشانة آن است که وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و کارها […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x