تعبیر خواب پیشنهادی

کودکی

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود ، دلیل غم و اندوه است . زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش […]

سس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنین حالتی است که دارای تعبیر می […]

مطهره

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مطهره نو داشت ، دلیل منفعت است از سفر ، اگر کهن بیند تاویلش به خلاف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید […]

لاستیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لاستیک غیر از ( تایر ) اتومبیل است . البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x