تعبیر خواب پیشنهادی

رکاب

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند رکاب از زین جدا گردید ، فرزند یا غلام است و چون با رکاب بود ، فرزندی باشد که در کارها معتمد و امین […]

شبنم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب احساس کنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است که دچار بیماری و تب خواهید شد . ۲ـ اگر خواب […]

حشره کش

مولف گوید : استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم ایستادگی در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها آنلی بیتون می‌گوید : دیدن حشره کش در خواب ، […]

پیرایه

محمد بن سیرین گوید : پیرایه در خواب ، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند ، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است . ابراهیم کرمانی […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of