کامیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد . این تغییر در تعبیر و اختلاف در تشخیص این طور منظور می شود که کامیون به شما تعلق داشته باشد یا به دیگری یا کامیونی که ندانید به چه کسی تعلق دارد . تمام این اختلاف در تعبیر موقعی باید مورد اعتنا واقع شود که کامیون محور خواب بیننده خواب باشد در غیر این صورت کامیون نیز یکی از اجزا تشکیل دهنده خواب است که اثر کلی و تعیین کننده ندارد . اگر در خواب کامیونی باشد و شما احساس کنید که آن کامیون به شما تعلق دارد کامیون دوست و شریک و انبازی است که به او اتکا زیاد دارید و اثرش در زندگی روزانه شما است . اگر در عالم خواب درک شما چنین باشد که آن کامیون را قبلا نداشتید و تازه به شما تعلق یافته چنین دوست و شریک موثری در زندگی شما پیدا می شود ولی اگر حس کنید که قبلا هم آن را داشتید دوستی است از میان کسانی که می شناسید و لی به تاثیر او وقوف نداشته اید . اگر در بیداری کامیونی نداشته باشید و در خواب ببینید که کامیونی دارید که آن کامیون چرخ ندارد یا چرخ آن پنچر شده یا به هرعلتی باز مانده در استفاده از امکانات مشکلی برای شما پیش می آید یا خوتان غفلت می کنید که از کار باز می مانید . اگر کامیونی داشته باشید که در خواب آن را بفروشید دوستی را از دست می دهید که تعیین کننده می تواند باشد . اگر در خواب ببینید کامیونی داشته اید که آن را دزدیده اند و شما برای یافتن آن جستجو می کنید به شما خیانت می شود و بین شما و دوستتان جدائی می افکند .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

اعداد

لوک اویتنهاو می گوید : کوچک : نا مطمئن بودن بزرگ : موفقیت آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اعداد در خواب ، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کاری ، […]

زهار

برآمدگی بالای آلت مرد وزن که درآن قسمت مو رشد می کند . محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند در زهار خود می نگریست و چنان پنداشت که آنجا […]

ترمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به دنیای خالی از معنویات و ظاهری . چنانچه در خواب ببینید ترمه دارید یا […]

خوردنی

محمدبن سیرین گوید : هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است . اگر ناخوش بود ، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x