تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب ابن سیرین

اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند ، دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند ، دلیل که مقرب پادشاه شود ، اگر بیند کتاب فقه می خواند ، دلیل که ازناکردنی بازایستد . اگر بیند اصول می خواند ، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد . اگر دید کتاب قصص می خواند ، دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود . اگر بیند کتاب ملوک و سلاطین می خواند ، دلیل ملامت است . اگر دید حکمت می خواند ، دلیل که قران خواند . اگر دید نحو می خواند ، دلیل به شغل دنیائی مشغول شود .

تعبیر خواب کتاب ابراهیم کرمانی

اگر کتاب شعر می خواند ، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند . اگر دید کتاب حساب می خواند ، دلیل که همواره اندوهگین شود . اگر افسانه و مضاحک می خواند ، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود .

تعبیر خواب کتاب منوچهر مطیعی تهرانی

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد . کتا ب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم . کسانی هستند که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان ، معلمان ، دانشمندان ، محققان و بالاخره ناشران . این مردم با کتاب زندگی می کنند .

این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد . اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند . برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند بیاموزند . گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم ، همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد ، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی به شکل کتاب ظاهر می کند.

حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید . اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند . اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید و نمی توانید چاره چوئی کنید . اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید . اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید . اگر دیدید کتاب شما ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی می کند .

دیدن کتاب

لوک اویتنهاو  در تعبیر خواب کتاب

کتاب : مصیبت
کتاب علمی : افتخار بزرگ
خرید ن کتاب : خبر
کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره
کتاب سوخته : از دست دادن دوست

آنلی بیتون :

۱ـ مطالعه کتاب در خواب ، نشانه درستکاری و ثروت است .
۲ـ اگر نویسنده ای خواب ببیند کتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد که چاپ کتابش به تأخیر می افتد و با مشکلاتی در این راه مواجه می شود .
۳ـ اگر خواب ببینید برای درک معنای کتابی وقت زیادی تلف می کنید ، نشانه آن است که به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت .
۴ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار کودکان دارد .
۵ـ مطالعة کتابهای کهنه در خواب ، نشانه آن است که باید از شر و بدی بپرهیزید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب پیشنهادی

چسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم […]

اسم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : در خواب می شنوید که شما را به اسم صدا میکنند : خبرهای بسیار خوش غریبه ها شما را به اسم صدا می کنند […]

تعبیر خواب گرگ
تعبیر خواب گرگ

دیدن گرگ در خواب نشانه ای از ترس های ناشناخته است. تعبیر خواب گرگ تفسیرهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال تعبیر خواب فرار از گرگ با تعبیر خواب حمله گرگ […]

کمان حلاجی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمان حلاجی داشت ، دلیل است منافق بود و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد . اگر بیند کمان حلاجی او ضایع شد ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x