تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب ابن سیرین

اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند ، دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند ، دلیل که مقرب پادشاه شود ، اگر بیند کتاب فقه می خواند ، دلیل که ازناکردنی بازایستد . اگر بیند اصول می خواند ، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد . اگر دید کتاب قصص می خواند ، دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود . اگر بیند کتاب ملوک و سلاطین می خواند ، دلیل ملامت است . اگر دید حکمت می خواند ، دلیل که قران خواند . اگر دید نحو می خواند ، دلیل به شغل دنیائی مشغول شود .

تعبیر خواب کتاب ابراهیم کرمانی

اگر کتاب شعر می خواند ، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند . اگر دید کتاب حساب می خواند ، دلیل که همواره اندوهگین شود . اگر افسانه و مضاحک می خواند ، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود .

تعبیر خواب کتاب منوچهر مطیعی تهرانی

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد . کتا ب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم . کسانی هستند که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان ، معلمان ، دانشمندان ، محققان و بالاخره ناشران . این مردم با کتاب زندگی می کنند .

این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد . اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند . برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند بیاموزند . گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم ، همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد ، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی به شکل کتاب ظاهر می کند.

حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید . اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند . اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید و نمی توانید چاره چوئی کنید . اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید . اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید . اگر دیدید کتاب شما ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی می کند .

دیدن کتاب

لوک اویتنهاو  در تعبیر خواب کتاب

کتاب : مصیبت
کتاب علمی : افتخار بزرگ
خرید ن کتاب : خبر
کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره
کتاب سوخته : از دست دادن دوست

آنلی بیتون :

۱ـ مطالعه کتاب در خواب ، نشانه درستکاری و ثروت است .
۲ـ اگر نویسنده ای خواب ببیند کتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد که چاپ کتابش به تأخیر می افتد و با مشکلاتی در این راه مواجه می شود .
۳ـ اگر خواب ببینید برای درک معنای کتابی وقت زیادی تلف می کنید ، نشانه آن است که به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت .
۴ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار کودکان دارد .
۵ـ مطالعة کتابهای کهنه در خواب ، نشانه آن است که باید از شر و بدی بپرهیزید.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

زرافه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب […]

عرش

محمدبن سیرین گوید : دیدن عرش درخواب ، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار . اگر عرش را آراسته بیند ، دلیل است که عزت یابد و […]

فین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان […]

دست پر مو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دست خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است که بر علیه مردمی بیگناه توطئه می چینید و کسانی با هوشیاری […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments