کتری

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـدیدن کتری در خواب ، علامت آن است که مسئولیتی بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهید کشید .
۲ـ دیدن کتری آب جوش در خواب ، نشانة پایان تلاشها و استفاده از نتایج زحمات است .
۳ـ دیدن کتری شکسته در خواب ، علامت آن است که کوششهای شما برای رسیدن به سر منزل مقصود به شکست می انجامد .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند کتری سیاهی در دست دارد ، علامت آن است که در امور عاطفی و ازدواج شکست خواهد خورد . اما اگر رنگ کتری روشن باشد ، نشانة آن است که با مردی مهربان و دوست داشتنی ازدواج خواهد کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

ده

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست ، دلیل بر خیر و نیکی کند . اگر نام آن ده دانست ، دلیل […]

گوریل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که […]

رسن

رسن ریسمانی است که چیزهائی به آن می بندند محمدبن سیرین گوید : رسن درخواب عهد و پیمان است . اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته […]

تعبیر خواب رختخواب
تعبیر خواب رختخواب

تعبیر خواب رختخواب لوک اویتنهاو رختخواب کثیف : خوشبختی خانوادگی از تخت افتادن : احتیاط کنید تختخواب زیبا : ازدواج موفق رختخواب خالی : مرگ از تخت برخاستن : شما […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x